Informații privind prelucrarea datelor și politica de confidențialitate și cookie-uri pe site-ul web exorigo-upos.pl

Informații privind prelucrarea datelor și politica de confidențialitate și cookie-uri pe site-ul web exorigo-upos.pl

 1. Această Politică de confidențialitate stabilește regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului web exorigo-upos.pl
 2. Proprietarul Serviciului este Exorigo-Upos S.A. cu sediul social în Varșovia (01-230), str. Skierniewicka 10A, denumită în continuare “Exorigo-Upos”. Exorigo-Upos împreună cu FINTURE Sp. z o.o. și FINTURE AI Sp. z o.o. sunt entități conectate din punct de vedere al capitalului și organizațional și cooperează între ele în furnizarea de soluții IT cuprinzătoare. Companiile au semnat un acord de co-administrare, ale cărui prevederi sunt descrise mai jos.
 3. Datele cu caracter personal colectate de Exorigo-Upos împreună cu FINTURE Sp. z o.o. și FINTURE AI z o.o. (denumite în continuare în mod colectiv “Operatori comuni)”, prin intermediul site-ului, sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului si Consiliului European, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut și sub numele de “RGPD”, Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 10 mai 2018, Legea telecomunicațiilor din 16 iulie 2004 și Legea privind furnizarea de servicii electronice din 18 iulie 2002.
 4. Administratorii comuni au grijă deosebită să respecte confidențialitatea clienților (așa cum sunt definiți in continuare) care vizitează site-ulServiciul.

 Definiții

 1. Date cu caracter personal: informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată).
 2. Persoana vizată : orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operatorii comuni în legătură cu activitățile sale, de exemplu o persoană cu care are un contract cu unul dintre Operatorii Comuni sau o cerere adresată acestuia sub forma unui e-mail.
 3. Politica: aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal in companiile Exorigo-Upos Group.
 4. RGPD:  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 5. Serviciu: site-ul  exorigo-upos.pl
 6. Operatori comuni : Operatorii comuni ai datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, adică entitățile care decid în comun cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a acestora, sunt: Exorigo-Upos S.A., FINTURE Sp. z o.o. și FINTURE AI Sp. z o.o., denumițe în continuare, în mod colectiv, co-administratori. Datele de contact ale Companiilor sunt comune: str. Skierniewicka nr.10A, cod 01-230 Varsovia.

ACORDURI COMUNE ÎNTRE ADMINISTRATORI

Ca parte a acordului de co-administrare, administratorii comuni au convenit asupra domeniului de aplicare a responsabilității lor pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul RGPD, în mod particular, Exorigo-Upos S.A. este responsabilă pentru:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute de RGPD cu privire la divulgarea menționată la articolele 13 și 14;
 • desfasurarea activitatilor de promovare a produselor si serviciilor proprii in vederea atragerii de noi clienti;
 • notificarea persoanelor vizate care încalcă legea în conformitate cu articolul 34 din RGPD;
 • raportarea încălcărilor securității datelor cu caracter personal către autoritatea de supraveghere în conformitate cu articolul 33 din RGPD;
 • Exorigo-Upos S.A. este responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor care va revin în temeiul RGPD cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră.

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE OPERATORII COMUNI
Atunci când utilizați site-ul web, pot fi colectate informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită dispozitivului final al clientului (de exemplu, telefon, tabletă, computer) sau adresa IP externă a furnizorului de servicii Internet, numele de domeniu, tipul de browser, timpul de acces, tipul sistemului de operare.

Pentru a comercializa propriile produse și pentru a ne îmbunătăți serviciile, pot fi colectate și date de navigare, inclusiv informații despre link-uri și link-uri în care aleg să facă clic sau alte acțiuni întreprinse pe site-ul nostru, pe baza interesului legitim al Administratorilor Comuni (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR), constând în facilitarea utilizării serviciilor furnizate electronic și îmbunătățirea funcționalității acestor servicii.

Transferul de date cu caracter personal către Operatorii Comuni este voluntar în legătură cu furnizarea de servicii prin intermediul Site-ului, dar cu condiția ca nefurnizarea datelor specificate în formular să împiedice furnizarea acestui serviciu.

CONTACTAȚI-NE CU PRIVIRE LA ASPECTE LEGATE DE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorii comuni au desemnat un responsabil cu ptotectia datelor, comun, care poate fi contactat:

 1. prin e-mail ochronadanych@exorigo-upos.pl,

Operatorii comuni au desemnat un responsabil cu ptotectia datelor, comun, care poate fi contactat:

 1. prin e-mail ochronadanych@exorigo-upos.pl,
 2. prin corespondenta la Exorigo-Upos S.A. str. Skierniewicka nr.10A, cod 01-230 Varosvia, cu nota “protecția datelor cu caracter personal”.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procedurile instituite de controlorii comuni asigură un nivel adecvat de confidențialitate și integritate a datelor cu caracter personal prelucrate de controlorii comuni. Numai persoanele care sunt instruite și autorizate în mod corespunzător au acces la datele cu caracter personal. Administratorii comuni utilizează modalități organizatorice și tehnice pentru a se asigura că toate operațiunile privind datele cu caracter personal sunt înregistrate și efectuate numai de către persoane autorizate.

Operatorii asociați iau măsurile necesare atunci când selectează persoanele împuternicite de operator și alți subcontractanți, astfel încât nivelul de securitate a datelor cu caracter personal cu entitățile respective să fie suficient.

Co-administratorii efectuează o analiză continuă a riscurilor și monitorizează caracterul adecvat al securității datelor aplicat riscurilor identificate. Dacă este necesar, administrațiile comune pun în aplicare măsuri suplimentare pentru a spori securitatea datelor.

SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE OPERATORII COMUNI

Administratorii comuni colectează informații privind persoanele fizice care desfășoară activități economice sau profesionale în nume propriu și persoanele fizice care reprezintă persoane juridice sau organizatotii, altele decât persoanele juridice cărora legea le conferă capacitate juridică, care desfășoară activități comerciale sau profesionale în nume propriu, denumite în continuare în mod colectiv “Clienți”. Datele cu caracter personal ale clienților sunt colectate în cazul:

Utilizarea formularului de sondaj/contact, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR – persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în vederea prezentarii unei oferte pregătită pe baza datelor indicate în sondaj/formular Dacă utilizați formularul de contact de pe site-ul exorigo-upos.pl, Clientul  furnizează:  Numele și adresa de e-mail.

Marketing direct, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, interesul legitim al administratorilor comuni de a atrage noi clienți și de a încuraja achiziționarea produselor și serviciilor Companiei în grupul de companii Exorigo-Upos. Activitățile de marketing indreptate către clienții noi se desfășoară, după consimțământul pentru comunicare, prin unul sau mai multe canale de contact, de exemplu: e-mail sau telefon.

Stabilirea, investigarea și executarea creanțelor. În acest caz, unele date cu caracter personal furnizate de Client în contextul utilizării funcționalităților de pe Site pot fi prelucrate, ar fi: numele, prenumele, datele privind utilizarea serviciilor, în cazul în care pretențiile apar din modul în care Clientul utilizează serviciile, alte date necesare pentru a dovedi existența reclamației, inclusiv amploarea prejudiciului suferit. Temeiul juridic – interes legitim [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD], constând în stabilirea, afirmarea și executarea creanțelor și apărarea împotriva cererilor în cadrul procedurilor în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități ale statului.

Colectarea datelor în alte cazuri. În legătură cu activitățile sale, fiecare dintre operatorii comuni colectează, de asemenea, date cu caracter personal si în alte cazuri – de exemplu, în timpul întâlnirilor de afaceri, la evenimente din industrie sau prin schimbul de cărți de vizită – în scopul stabilirii și menținerii contactelor de afaceri. Datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar în astfel de cazuri. Temeiul juridic pentru prelucrare în acest caz este interesul legitim al administratorilor comuni [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD], constând în crearea de rețele în legătură cu activitățile desfășurate. Datele cu caracter personal colectate în astfel de cazuri sunt prelucrate numai în scopul pentru care au fost colectate.

Operatorii comuni se asigură că volumul de date prelucrate în corespondență respectă principiul volumului minim de date și că numai persoanele autorizate au acces la acestea.

Atunci când utilizați site-ul web, pot fi colectate informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită dispozitivului final al clientului (de exemplu, telefon, tabletă, computer) sau adresa IP externă a furnizorului de servicii Internet, numele de domeniu, tipul de browser, timpul de acces, tipul sistemului de operare.

Pentru a comercializa propriile produse și pentru a ne îmbunătăți serviciile, pot fi colectate și date de navigare, inclusiv informații despre link-uri și link-uri în care aleg să facă clic sau alte acțiuni întreprinse pe site-ul nostru, pe baza interesului legitim al Administratorilor Comuni (Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR), constând în facilitarea utilizării serviciilor furnizate electronic și îmbunătățirea funcționalității acestor servicii.

Transferul de date cu caracter personal către Operatorii Comuni este voluntar în legătură cu furnizarea de servicii prin intermediul Site-ului, dar cu condiția ca nefurnizarea datelor specificate în formular să împiedice furnizarea acestui serviciu.

PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada de prelucrare a datelor de către operatorii comuni depinde de scopul prelucrării.

Acord

În cazul în care prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea contractului, datele cu caracter personal vor fi prelucrate până la finalizarea acestuia.

Consimțământ

În cazul în care prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului, datele cu caracter personal sunt prelucrate pana la retragerea acestuia. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragere.

Dispoziții legale

În cazul în care temeiul juridic este o dispoziție legală, perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal rezultă, de asemenea, din dispoziții specifice.

Interesul legitim al administratorului comun

În cazul prelucrării datelor pe baza interesului legitim al operatorilor comuni, datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru o perioadă care permite punerea sa în aplicare sau pana cand persoana vizata se opune în mod efectiv prelucrării datelor.

Protecția împotriva cererilor de despăgubire

Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a stabili, investiga sau apăra împotriva eventualelor pretenții și după această perioadă numai în măsura impusă de lege.

În cazul unei perioade de păstrare prestabilite, datele cu caracter personal sunt șterse sau anonimizate fără întârziere.

DESTINATARII DATELOR

Datele cu caracter personal pot fi transferate către entități din grupul nostru și subcontractanți m.in. Furnizori de servicii IT – astfel de entități prelucrează datele pe baza unui contract cu unul sau mai mulți operatori comuni și numai în conformitate cu instrucțiunile acestuia. Furnizorii de servicii sunt rezidenti în principal în Polonia și în alte țări din Spațiul Economic European (SEE). În cazul în care datele dumneavoastră sunt transferate în afara SEE, operatorii comuni vor aplica garanții juridice adecvate, și anume clauze contractuale standard pentru protecția datelor cu caracter personal, aprobate de Comisia Europeană.

Datele de navigare pot fi utilizate pentru a oferi clienților servicii mai bune, pentru a analiza datele statistice și pentru a adapta Serviciul la preferințele clienților, precum și pentru a administra Serviciul.

În cazul unei solicitări adresate unuia dintre operatorii comuni, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților de stat, în special a unităților organizatorice ale Parchetului, Poliției, președintelui Autoritatii pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, președintelui Oficiului concurenței și protecției consumatorilor sau președintelui Oficiului pentru Comunicații Electronice.

CARACTERISTICI SOCIALE ȘI MARKETING
Operatorii comuni prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care vizitează profilurile co-operatorilor, care se desfășoară pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Linkedin). Aceste date sunt prelucrate numai în legătură cu rularea profilului, inclusiv în scopul informării Utilizatorilor cu privire la activitatea Operatorilor Comuni și al promovării diferitelor tipuri de evenimente, servicii și produse. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD] care constă în promovarea mărcilor proprii.

Pe pagina exorigo-upos.pl, operatorii comuni utilizează plugin-uri sociale ale diferitelor servicii.

Atunci când utilizați plugin-uri, browserul de internet creează o conexiune directă la serverul rețelelor sociale. Administratorul site-ului web primește informații că browserul de internet al Utilizatorului a afișat pagina corespunzătoare a ofertei noastre online, chiar dacă Utilizatorul nu are un cont la acest furnizor sau nu este conectat în acest moment. Fișierele jurnal (inclusiv adresa IP) sunt, în acest caz, transmise direct de la browserul de internet la un server al furnizorului respectiv și pot fi stocate acolo. Furnizorul sau serverul său poate fi localizat în afara UE sau SEE (de exemplu, în Statele Unite).

Plugin-urile sunt extensii independente ale furnizorilor de social media. Operatorii comuni nu au nicio influență asupra domeniului de aplicare al datelor colectate de furnizorii de rețele sociale care utilizează plug-in-urile.

Scopul și domeniul de aplicare al colectării, prelucrarea și utilizarea continuă a datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile și opțiunile de setare ale utilizatorilor pentru a vă proteja confidențialitatea pot fi găsite prin consultarea notificărilor privind protecția datelor ale rețelei sociale respective.

Dacă Utilizatorii nu doresc ca furnizorii de rețele sociale să primească și, dacă este cazul, să stocheze sau să utilizeze date, Utilizatorii nu ar trebui să utilizeze plugin-urile respective.

Plugin-uri Facebook

Site-ul web Exorigo-Upos.pl conține plugin-uri pentru rețeaua socială Facebook. Serviciul este furnizat de  Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Găsiți o imagine de ansamblu asupra plugin-urilor Facebook și a aspectului lor aici:  .

Gasiti informatii depre protectia datelor pe Facebook aici: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugin-uri LinkedIn

Exorigo-Upos utilizează funcții din rețeaua LinkedIn. Serviciul este furnizat de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA (“LinkedIn”). Găsiți o prezentare generală a plugin-urilor de pe LinkedIn și aspectul lor aici: https://developer.linkedin.com/plugins.

Găsiți informații despre protecția datelor pe LinkedIn aici: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

MECANISM COOKIE, ADRESA IP

Site-ul nostru utilizează fișiere mici numite cookie-uri. Acestea sunt stocate pe dispozitivul final al vizitatorului exorigo-upos.pl site-ul web, dacă browserul web permite acest lucru. Un cookie conține, de obicei, numele domeniului din care provine, “timpul de expirare” și un număr individual, selectat aleatoriu, care identifică cookie-ul. Informațiile colectate de astfel de fișiere vă permit să compilați statistici generale ale vizitelor pe site-ul nostru web.

Co-administratorii utilizează trei tipuri de cookie-uri:

 1. Cookie-uri de sesiune după încheierea unei sesiuni de browser sau excluderea dispozitivului final, informațiile stocate sunt șterse din memoria dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite stocarea datelor cu caracter personal sau a oricăror informații confidențiale de la echipamentele terminale ale clienților.
 2. Cookie-urile persistente sunt stocate în memoria echipamentelor terminale ale Clientului și rămân acolo până când sunt șterse sau expira. Mecanismul cookie-urilor persistente nu permite stocarea datelor cu caracter personal sau a oricăror informații confidențiale de pe echipamentele terminale ale clienților.
 3. Cookie-uri proprii plasate de site-ul web și cookie-uri plasate de terți, aprobate de Operatorii comuni, inclusiv cookie-uri ale instrumentului Google Analytics.

Lista cookie-urilor utilizate de site-ul web exorigo-upos.pl:

Cookie-uri co-operatori:

CategorieNumeValabilitateScopul stocarii
exorigo-upos.pl_ga#2 aniFolosit de Google Analytics pentru a colecta date despre numarul de ori un utilizator a vizitat site-ul web, precum și datele pentru prima și cea mai recentă vizită.
exorigo-upos.pl_ga2 aniEste folosit pentru a distinge utilizatorii.
exorigo-upos.pl_gid1 ziEste folosit pentru a distinge utilizatorii.
exorigo-upos.pl_gat1 ziAcesta este utilizat pentru a limita viteza cererilor. Dacă Google Analytics este implementat prin Intermediul Google Tag Manager, acest modul cookie va fi numit .dc_gtm

Cookie-urile sunt folosite pentru:

 1. analiza și cercetarea, precum și auditarea vizionării și, în special, crearea de statistici anonime care ajută la înțelegerea modului în care clienții utilizează site-ul web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestuia;
 2. asigurarea bunei funcționări a Serviciului și adaptarea acestuia la nevoile clienților;
 3. furnizarea de servicii de publicitate – prezentarea de mesaje publicitare adaptate preferințelor Utilizatorului.

Co-administratorii nu utilizează cookie-uri pentru a face profilul vizitatorilor site-urilor web menționat mai sus.

Co-administratorii utilizează cookie-uri terțe pentru a colecta date statice generale și anonime prin intermediul instrumentelor de analiză Google Analytics (administrator de cookie-uri terță parte: Google Inc. cu sediul în SUA).

Mecanismul cookie-urilor este sigur pentru dispozitivele finale utilizate de clienții site-ului web. Totusi, această cale nu împiedică virușii sau alte programe software sau programe malware nedorite să intre în dispozitivele finale ale clienților. Cu toate acestea, în browserele lor, clienții au opțiunea de a restricționa sau dezactiva accesul cookie-urilor la dispozitivele finale. Dacă utilizați această opțiune, veți putea utiliza site-ul nostru web, in plus fata de funcțiile care, prin însăși natura lor, necesită cookie-uri.

Clientul are posibilitatea de a refuza utilizarea cookie-urilor în cazurile în care legea impune obținerea unui astfel de consimțământ al Administratorului prin apăsarea butonului “<renunț>” de pe ecranul care informeaza despre utilizarea cookie-urilor. Clientul site-ului web are, de asemenea, capacitatea de a gestiona cookie-urile prin modificarea setărilor de pe dispozitivul său. Consimțământul clientului nu va fi necesar atunci când stocarea sau accesul la cookie-uri este necesar pentru a efectua operațiunea solicitată de client.

Here’s how you can change the settings of popular web browsers regarding the use of cookies, including disabling their use:

Iată cum puteți modifica setările browserelor web populare în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor, inclusiv dezactivarea utilizării acestora:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 4. Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 5. Operă: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Instrucțiunile pentru modificarea setărilor terților sunt specificate în politica emisă de Google:  https://policies.google.com/?hl=pl

Co-administratorii pot colecta adresele IP ale clienților. O adresă IP este un număr atribuit dispozitivului final al unui vizitator al site-ului web exorigo-upos.pl, de către un furnizor de servicii Internet. Numărul IP permite accesul la Internet. În cele mai multe cazuri, acesta este atribuit dinamic dispozitivului terminal, adică se schimbă de fiecare dată când se conectează la Internet și, prin urmare, este tratat în general ca informații de identificare non-personale. Adresa IP este utilizată de administratorii comuni atunci când diagnostichează probleme tehnice cu serverul, creează analize statistice (de exemplu, determinarea regiunilor din care înregistrăm cele mai multe vizite), ca informații utile pentru administrarea și îmbunătățirea serviciului, precum și în scopuri de securitate și posibila identificare a serverului incriminator, a programelor automate nedorite pentru vizualizarea conținutului serviciului nostru.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor – pe această bază, persoana care face o astfel de solicitare primeste de la Exorigo-Upos S.A. informații despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv, în special, scopurile și temeiul juridic pentru prelucrare, domeniul de aplicare al datelor stocate, entitățile cărora le sunt divulgate și data planificată a ștergerii acestora;
 2. Dreptul de a obține o copie a datelor – pe această bază Exorigo-Upos S.A. transmite o copie a datelor prelucrate cu privire la persoana care face solicitarea;
 3. Dreptul la rectificare  – Operatorii comuni sunt obligați să rectifice orice neconcordanțe sau erori ale datelor cu caracter personal prelucrate și să le completeze în cazul în care acestea sunt incomplete;
 4. Dreptul la ștergere – pe această bază, puteți solicita ștergerea datelor a căror prelucrare nu mai este necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul unei astfel de cereri, operatorii comuni încetează să efectueze operațiuni care folosesc datele cu caracter personal, cu excepția operațiunilor pe care persoana vizată le-a consimțit și sa le stocheze, în conformitate cu normele de păstrare acceptate sau până la încetarea motivelor de restricționare a prelucrării datelor (de exemplu, va fi emisă o decizie a autorității de supraveghere de autorizare a prelucrării ulterioare a datelor);
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – pe această bază, în măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în legătură cu contractul sau consimțământul încheiat, Exorigo-Upos S.A. va emite date cu caracter personal furnizate de persoana vizată într-un format care să le permită să fie citite de un computer. De asemenea, este posibil să se solicite transferul acestor date către o altă entitate – cu condiția, totuși, să existe posibilități tehnice în acest sens atât din partea Exorigo-Upos S.A., cât și din partea celeilalte entități;
 7. Dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing – persoana vizată poate, în orice moment, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, fără a fi nevoie să justifice o astfel de obiecție;
 8. Dreptul de a se opune altor scopuri ale prelucrării datelor – persoana vizată poate în orice moment să se opună prelucrării datelor cu caracter personal pe baza interesului legitim al operatorilor asociați (de exemplu, în scopuri analitice sau statistice sau din motive legate de protecția proprietății). Opoziția în această privință ar trebui să precizeze motivele pe care se întemeiază;
 9. Dreptul de a retrage consimțământul , – în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dat, persoana vizată are dreptul de a-l retrage în orice moment, ceea ce, cu toate acestea, nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului respectiv;
 10. Dreptul la o plângere – în cazul în care se consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile GDPR sau alte dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la președintele Autoritatii pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Efectuarea de cereri legate de exercitarea drepturilor

O cerere de exercitare a drepturilor persoanelor vizate poate fi depusă:

 1. prin poștă tradițională la Exorigo-Upos S.A. str. Skierniewicka nr.10A, cod 01-230 Varșovia cu nota “Responsabil cu protecția datelor” sau

2. prin e-mail la: ochronadanych@exorigo-upos.pl

Răspunsurile la notificări ar trebui furnizate în termen de o lună de la primire. Dacă este necesara prelungirea acestei perioade, Exorigo-Upos S.A. va informa solicitantul cu privire la motivele acestei prelungiri.

Modificări

În cazul unei modificări a politicii de confidențialitate aplicabile, dispoziția de mai sus va fi modificată în consecință.

Dacă aveți întrebări despre Politica de confidențialitate, vă rugăm să contactați: ochronadanych@exorigo-upos.pl